Prezentace

Svařované konstrukce musí být navrženy a provedeny tak, aby byly s přijatelně malou pravděpodobností porušení schopny užívání k požadovanému účelu po celou dobu předpokládané životnosti.

Celkové kvality konstrukce  je dosaženo , jestliže prokazatelně kontrolou je splněna a doložena odpovídající úroveň všech požadovaných kritérií na kvalitu.
Svařečský dozor je odborně způsobilý ( autorizovaný ) pracovník ve firmě.
Svařečský dozor má stanoveny úkoly, odpovědnosti a činnosti technickou normou
ČSN EN ISO 14 731.

Výrobce svařovaných konstrukcí a zařízení musí písemně jmenovat do funkce nejméně jednoho oprávněného odborné způsobilého pracovníka svařečského dozoru, který je v pracovně právním vztahu.